Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý
Bạch vân xuất tụ bản vô tâm
_()_
>

Nước chảy xuống đồi không cố ý
Mây ra khỏi núi vốn vô tâm
_()_

Cập Nhật:Thông Báo:
Liên Lạc:


729 Wilton Rd.
Peterborough, NH 03458
Phone: 603-784-5244
email: tvbaochon@gmail.com or thichtueman@gmail.com


Phong Cảnh Thiền Viện Bảo Chơn 1

Web Master: pham_hong@yahoo.com